OBȚINEREA ALOCAȚIEI DE STAT 

 Acte necesare:

Cerere tip (xerox- Directia Asistenta Sociala )

Certificatul de naștere al copilului, original și copie xerox 

Buletinul de identitate al unuia dintre părinți 

Dosar

După caz, orice alte acte care să dovedească identitatea sau calitatea solicitantului (în original și copie xerox): 
- sentința de divorț
- certificat de căsătorie 
- hotărâre de încredințare a minorului 
- decizie (dispoziție) de instituire a curatelei, tutelei