Atributii secretar

Secretarul orasului Baia Sprie are urmatoarele atributii:

- coordoneaza, conduce si raspunde de buna functionare a Directiei Juridice si Administratie Publica Locala si a Serviciului Evidenta Informatizata a Persoanelor

- asigura cadrul juridic si buna functionare a activitatilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu de specialitate

- avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local

- participa la sedintele consiliului local

- asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, asigura intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si a comisiilor de specialitate ale acestuia

- acorda sprijin in redactarea proiectelor de hotarari propuse de consilieri locali, primar, viceprimari sau de cetateni

- organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor de consilui local si a dispozitiilor primarului

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a dispozitiilor si hotararilor, in conditiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar

-contrasemneaza pentru legalitate hotararile adoptate de consiliul local

- asigura comunicarea in termen legal a dispozitiilor primarului si a hotararilor de consiliu local institutiei prefectului si altor persoane fizice sau juridice interesate

- pune la dispozitia consilierilor locali, la cerere, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului acestora

- asigura publicarea rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali

-asigura aducerea la cunostinta publica a actelor autoritatilor administratiei publice locale

-elibereaza extrase sau copii de pe orice acte din arhiva primariei, in afara celor cu carater secret

- legalizeaza inscrisuri eliberate de primar, Consiliul Local, primarie, confirmand autenticitatea lor

-emite adeverinte privind inscrierile din Registrul Agricol

- emite, la cerere, adeverinte in vederea inscrierii in evidenta de carte funciara a imobilelor de pe raza municipiului sau alte adeverinte cu privire la imobile, in baza documentatiei prezentate de serviciile de specialitate din aparatul primarului

- corecteaza, sub semnatura, erorile materiale ivite in inscrisuri, care emana de la primar sau aparatul de specialitate al acestuia

- avizeaza fisa postului pentru personalul din cadrul compartimentelor coordonate, avizeaza programarea anuala si aproba cererile de concediu ale personalului din subordine

- propune masuri de stimulare sau de sanctionare motivata -daca e cazul- a personalului din subordine

- repartizeaza corespondenta intrata catre toate compartimentele

- tine audiente in problemele specifice pe care le coordoneaza

- alte atributii prevazute de lege, insarcinari date de primar sau de consiliul local

- in lipsa secretarului, atributiile acestuia vor fi exercitate de catre consilierul juridic al Primariei Orasului Baia Sprie