Atributii primar

Extras din legea administrației publice locale

 1. Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
 2. a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în

condiţiile legii;

 1. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 2. c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 3. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 4. e) alte atribuţii stabilite prin lege.
 5. În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de

stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor

publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea

alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul

îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

 1. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
 2. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual

privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii

administrativ-teritoriale;

 1. b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c)elaborează proiectele de strategii privind starea economică,

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune

aprobării consiliului local.

 1. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
 2. a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 3. b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a

exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

 1. c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de

împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii

administrativ-teritoriale;

 1. d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare

fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului

social principal, cât şi a sediului secundar.

 1. În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
 2. a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local

prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin

intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de

utilitate publică de interes local;

 1. b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor

de urgenţă;

 1. c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a

activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

 1. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice,

inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local

prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din

patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

 1. e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi

încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de

muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de

specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor

publice de interes local;

 1. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le

supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea

prevederilor acestora;

 1. g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa

prin lege şi alte acte normative;

 1. h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării

cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare

europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor

pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

back